DÖNER SERMAYE ÜCRETİ NEDENİYLE VİZE İŞLEMLERİ TAMAMLANAMAYAN DAMIZLIK SAFKANLAR HAKKINDA DUYURU

2.11.2022 / Gösterim Sayısı : 1330 Arşiv


Bilindiği üzere, Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü Kayıtları İthali ve İhracatı Hakkındaki Yönetmeliğin Damızlık belgesi başlıklı 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında;

"(6) Damızlık belgesi almış olan aygır ve kısraklar için damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde ve uygun görülen yöntemlerle isimleri ilan edilen hastalıklardan salim olduklarına dair rapor alınması gerekir. Bahse konu aygır ve kısrakların vizeleri, söz konusu raporu almalarının akabinde, il müdürlükleri tarafından yapılır ve at kayıt defterlerine işlenerek bunların listeleri, her yıl aşım sezonunu takip eden Ağustos ayı başına kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça rapor alınmasına gerek görülmemesi halinde ise damızlık belgesi almış olan aygır ve kısrakların vize işlemlerinde rapor şartı aranmaz. Vize ile ilgili sorumluluklarını süresi içerisinde yapmayan il müdürlüğü personeli hakkında mevzuata göre gerekli işlemler tesis edilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu durum at sahibine hemen tebliğ edilir. Bu atların taylarına pedigri verilmez. Damızlık atların vize işlemi atların bulunduğu ve tespit edildiği ilde yapılır. Damızlık vizesi onaylanmadan atlara tohumlama/aşım yapılamaz.” hükmünü haizdir.

Hastalıklardan salim olduğuna dair raporu bulunan ancak yalnızca döner sermaye bütçesine gelir kaydedilen vize ücreti yatırılmaması nedeniyle vizeleri yapılmamış olan aygır ve kısrakların vizelerinin yapılarak, taylarının soy kütüğüne kayıt edilmesi ile ilgili talepler Yüksek Komiserler Kurulu'nun 18.10.2022 tarih ve 821 Y-8 sayılı toplantısında görüşülmüştür.

19.04.2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren At Yarışları Yönetmeliği’nin Yüksek Komiserler Kurulu’nun görev ve yetkileri başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenmiş olan; "(4) Bu Yönetmelik ile açıkça düzenlenmeyen 5996 sayılı Kanun, 6132 sayılı Kanun, at yarışları, müşterek bahisler ve atçılık ile ilgili diğer hususlar Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış Otoritesinin onayı ile karara bağlanır." hükmü de göz önünde bulundurularak;

Anayasamızın 138 inci ve 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddeleri gereği idaremiz lehine hükmedilen mahkeme kararlarına konu iş ve işlemler haricinde;

Belirliliğin sağlanması, mağduriyetin giderilmesi ve açılması muhtemel davaların önüne geçilmesini teminen; Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü Kayıtları İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü gereği hastalıklardan salim oldukları yönünde raporu bulunan ancak, yalnızca Döner Sermaye işletmesine gelir kaydedilen “Safkan Atların Damızlık Belgesi Vize İşlemleri (At Başı) Başvurusu” ücretinin yatırılmaması nedeniyle vizeleri yapılamamış olan kısrak ve/veya aygırların “Safkan Atların Damızlık Belgesi Vize İşlemleri (At Başı) Başvurusu” müracaat tarihinde geçerli olan ücretinin  yatırılması kaydıyla geçerli olduğu yıla ait damızlık vizelerinin yapılması,

Söz konusu yolla damızlık vizeleri yapılan kısrak ve/veya aygırların taylarının soy kütüğüne kayıt edilmelerine ilişkin olarak; 

At sahiplerince Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü Kayıtları İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen müracaat süresi içinde tescil işlemleri için başvurusu yapılan tayların tescil işlemlerinin yapılması,

At sahiplerince yasal süresi içinde tescil işlemleri için başvurusu bulunmayan tayların tescil işlemlerinin, aynı  Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan “…Bu süreler içinde bu maddede belirtilen belgelerle birlikte müracaatı yapılmamış tayların sahiplerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca cezai işlem tesis edilerek tayları kaydedilir.” hükmü gereği ceza uygulanarak tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilmiş olup, Bakanlık Makamınca da onaylanmıştır. 


Yetiştiricilerimizin daha detaylı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları önemle duyurulur.